Regulamin zamówień oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i sposób realizacji zamówień oraz świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem www.sayurisushi.pl, stworzonego na potrzeby restauracji prowadzonych pod nazwą Sayuri Sushi, przez następujące podmioty:
  1. restauracja w Gdańsku (80-288) przy ul. Rakoczego 9 – przez Sayuri Sushi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łosinie (76-251) przy ul. Ku słońcu 9 (który to adres jest jednocześnie właściwym adresem do doręczeń dla Spółki), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzi Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000905902, NIP 8393222999, REGON 389184168;
  2. restauracja w Słupsku (76-200) przy ul. Zamenhofa 5 – przez Kamila Bronikowskiego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą SAYURI SUSHI KAMIL BRONIKOWSKI, NIP 8442084156, REGON 200651576 w Słupsku (76-200) przy ul. Zamenhofa 5, który to adres jest jednocześnie właściwym adresem do doręczeń;
  3. restauracja w Grudziądzu (86-300) przy ul. Sienkiewicza 10 – przez Kamila Bronikowskiego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą SAYURI SUSHI KAMIL BRONIKOWSKI, NIP 8442084156, REGON 200651576 w Słupsku (76-200) przy ul. Zamenhofa 5, który to adres jest jednocześnie właściwym adresem do doręczeń;
  4. dla których jest właściwy wspólny adres poczty elektronicznej sayurisushi@op.pl.
 2. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie dostępny na stronie internetowej www.sayurisushi.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści. 
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, określając tożsame zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 
 4. Warunkiem realizacji zamówień oraz korzystania z oferowanych usług jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja, co jest jednoznaczne z udzieleniem klientom informacji wymaganych przez prawo, w szczególności zgodnie z art. 12 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku ze zm., które to informacje są zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 

 

§ 2. [Definicje]

 

 1. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodatnie Produktu do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym danych Klienta, sposobu dostawy i płatności.
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjne niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie. 
 3. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości produktów. 
 4. Umowa – stosunek prawny zawarty na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, w przedmiocie Produktu, a polegający na sprzedaży, świadczeniu usług lub umowie o dzieło w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego. 
 5. Produkt – dostępny w Sklepie gotowy posiłek lub usługa zaprezentowane w Sklepie, będące przedmiotem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu, stanowiący jednocześnie dokument, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sayurisushi.pl.
 8. Sprzedawca – w zależności od restauracji realizującej Zamówienie Klienta, tj. znajdującej się najbliżej adresu wskazanego przez Klienta w Formularzu zamówienia: 
  1. właściciel restauracji w Gdańsku – Sayuri Sushi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łosinie (76-251) przy ul. Ku słońcu 9, KRS 0000905902, NIP 8393222999, REGON 389184168;
  2. właściciel restauracji w Słupsku – Kamil Bronikowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą SAYURI SUSHI KAMIL BRONIKOWSKI w Słupsku (76-200) przy ul. Zamenhofa 5, NIP 8442084156, REGON 200651576;
  3. właściciel restauracji w Grudziądzu – Kamil Bronikowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą SAYURI SUSHI KAMIL BRONIKOWSKI w Słupsku (76-200) przy ul. Zamenhofa 5, NIP 8442084156, REGON 200651576.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą. 

 

 

§ 3. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Klienta ze Sklepu.
 2. Wymaganiami technicznymi, umożliwiającymi korzystanie Klientowi ze Sklepu, jest:
  1. posiadanie łącza internetowego,
  2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej w wersji Google Chrome 50.0, Mozilli Firefox 50.0, Safari 14+ lub nowszych z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies”. 
 1. Korzystanie ze Sklepu jak i składanie Zamówień nie wymaga zakładania konta. Realizacja Zamówienia jest możliwa po podaniu przez Klienta niezbędnych danych osobowych i adresowych. 
 2. Przy składaniu Zamówienia Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o oferowanych przez Sprzedawcę Produktach lub usługach, kodach rabatowych lub ofertach specjalnych. Klient może w każdej chwili wycofać swoją zgodę kontaktując się ze Sprzedawcą pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 3. Sprzedawca, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia oraz przerwy w funkcjonowaniu Sklepu powodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 4. Klient zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste jakichkolwiek osób czy podmiotów;
  2. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania i nieuciążliwy dla innych Klientów;
  3. niepodejmowania działań w przedmiocie rozsyłania lub umieszczania niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamming);
  4. korzystania z wszelkich treści dostępnych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; 
  5. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami powszechnie obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami współżycia społecznego. 

 

§ 4. Oferta

 

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (tj. uwzględniają podatek VAT) oraz podane są w polskich złotych. 
 2. Informacje o Produktach, w szczególności ich opis oraz cena, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 
 3. Na ostateczną kwotę należną do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (o ile Klient wybrał opcję dostawy), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia w Sklepie, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową. 
 4. Sprzedawca świadczy także usługi cateringu okolicznościowego, które może przyjąć i zrealizować w ramach indywidualnych zamówień, po uprzednim kontakcie z wybraną restauracją, w sposób określony w § 9 ust. 3 Regulaminu. 
 5. Sprzedawca może używać składników alergizujących oraz powodujących nietolerancje. Klient winien skontaktować się z wybraną restauracją w sposób określony w § 9 ust. 3 Regulaminu celem uzyskania aktualnych informacji o alergenach w wybranych Produktach przed złożeniem Zamówienia. 
 6. Sprzedawca świadczy usługę dowozu Zamówienia pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, wyłącznie jeżeli mieści się on na terenie obszarów wskazanych w pkt 1) – 3) poniżej. Ceny za w/w usługę są następujące: 
  1. dla restauracji w Gdańsku:
   • dowóz bezpłatny na terenie dzielnic Piecki-Migowo oraz Matemblewo;
   • dowóz płatny 5 zł (pięć złotych) do następujących dzielnic miasta Gdańska: Niedźwiednik, Suchanino, Wzgórze Mickiewicza, Siedlce, Wrzeszcz, Aniołki, Chełm, Wiszące Ogrody, Strzyża.
  2. dla restauracji w Słupsku:
   • dowóz bezpłatny na terenie miasta przy Zamówieniu o wartości powyżej 30 zł (trzydziestu złotych);
   • dowód płatny 5 zł (pięć złotych) przy Zamówieniu o wartości poniżej 30 zł (trzydziestu złotych) oraz niezależnie od wartości Zamówienia do następujących miejscowości: Kobylnica, Łosino, Siemianice, Globino, Włynkowo, Wynkowo, Bierkowo, Bolesławice.
  3. dla restauracji w Grudziądzu – na terenie miasta dowóz za odpłatą 3 zł (trzy złotych).
 7. Sprzedawca organizuje i realizuje dostawę w swoim zakresie, za pośrednictwem transportu własnego oraz współpracujących ze Sprzedawcą kurierów.  
 8. Dostawa jest realizowana w dniu złożenia Zamówienia pod warunkiem jego złożenia do pół godziny przed zamknięciem restauracji, zgodnie z ust. 9 poniżej. W przypadku złożenia Zamówienia w innych godzinach niż godziny funkcjonowania restauracji, dostawa będzie realizowana następnego dnia roboczego. 
 9. Restauracje Sprzedawcy są czynne w godzinach:
  • w poniedziałek: od godziny 14.00 do godziny 21.00
  • od wtorku do czwartku: od godziny 12.00 do godziny 21.00
  • w piątek i w sobotę: od godziny 12.00 do godziny 23.00
  • w niedzielę: od godziny 12.00 do godziny 21.00
 10. Odbiór osobisty Zamówienia przez Klienta jest bezpłatny. 

 

 

§ 5. Zawarcie i realizacja umowy

 1. W celu złożenia Zamówienia należy: 
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez dodanie go „do Koszyka”;
  2. kliknąć w ikonę Koszyka i po sprawdzeniu prawidłowości Zamówienia kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”;
  3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu właściwego dla Klienta oraz do dostawy, jeżeli dostawa Zamówienia ma nastąpić na inny adres, opcjonalnie można wpisać dane do faktury, tj. dane firmy Klienta wraz z numerem NIP (w uwagi do Zamówienia);
  4. wybrać sposób doręczenia/odbioru Zamówienia;
  5. potwierdzić znajomość Regulaminu i go zaakceptować; 
  6. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”, po czym powstaje obowiązek płatności zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu;
  7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od wyboru opłacić zamówienie w określonym terminie.
 2. Do momentu potwierdzenia Zamówienia Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach Koszyka. W tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na Stronie. 
 3. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić wszelkie nieścisłości w danych, w szczególności danych teleadresowych, które zostały przekazane Sprzedawcy. 
 4. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po skutecznym opłaceniu Zamówienia przez Klienta albo potwierdzenia Zamówienia przez Klienta z opcją płatności przy odbiorze. 
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail, która stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Do tego czasu Zamówienie złożone przez Klienta jest ofertą, którą Klient pozostaje związany.
 6. Zamówienia są realizowane w godzinach otwarcia restauracji Sprzedawcy, wskazanych w § 4 ust. 9 powyżej. 
 7. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 godziny do 5 godzin. Aktualny czas realizacji Zamówienia Klient może uzyskać telefonicznie.  
 8. Klient deklarujący osobisty odbiór Zamówienia zostanie poinformowany o gotowości Zamówienia do odbioru stosowną wiadomością e-mail. 

 

 

§ 6. Odstąpienie od umowy

 

 

 1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych Produktów, Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, zgodnie z art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. 
 2. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku:
  1. zaistnienia siły wyższej obiektywnie uniemożliwiającej realizację Umowy;
  2. przekazania przez Klienta nieprawidłowych lub nieosiągalnych danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu lub adresu dostawy;
 3. w sytuacjach wyjątkowych, związanych z natężeniem Zamówień w restauracji Sprzedawcy realizującej Zamówienie lub tymczasowego braku dostępności Produktów objętych Zamówieniem.  
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 2 powyżej Umowę traktuje się za niezawartą. Wówczas Sprzedawca zobowiązany będzie zwrócić Klientowi uiszczoną uprzednio cenę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakich użył Klient. 
 5. W przypadku złożenia przez Klienta fałszywego Zamówienia lub uprzedniego niewykonania przez niego Umowy (w szczególności poprzez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru Zamówienia), Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Klienta lub na wskazany przez Klienta adres. 

 

 

§ 7. Płatność

 

 1. Wraz ze skutecznym złożeniem przez Klienta Zamówienia powstaje obowiązek płatności na rzecz Sprzedawcy ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić, wraz z należnym podatkiem oraz ewentualnym kosztem dostawy. 
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 
  1. płatność gotówką przy odbiorze Zamówienia bezpośrednio kurierowi doręczającemu Zamówienie;
  2. płatność gotówką lub kartą przy osobistym odbiorze Zamówienia w restauracji;
  3. niezwłoczna płatność internetowa podczas składania Zamówienia za pośrednictwem operatora systemu realizującego płatności elektroniczne w postaci PayU S.A. z siedzibą Poznaniu (KRS 0000274399). Regulamin płatności PayU dostępny jest na stronie internetowej operatora płatności, za którą Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, tj. www.payu.com. 
 3. Dokonując płatności internetowej Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami wskazanymi przez operatora płatności elektronicznych PayU S.A. 

 

 

§ 8. Reklamacje

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów wolnych od wad oraz świadczyć usługi drogą elektroniczną nieprzerwanie i zgodnie z aktualną wiedzą techniczną.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu lub nieodpowiedniego wykonania Umowy, w tym nieprawidłowości związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi, uregulowane w Kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorcą, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona. 
 3. Reklamacje należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy wskazany w § 9 ust. 3 Regulaminu. 
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć w szczególności zwięzły opis wady, zdjęcia potwierdzające przytaczane okoliczności, w tym datę ich wystąpienia, dane Klienta składającego reklamacje oraz żądanie Klienta w związku z wadą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania w w/w terminie, wówczas uważa się, że żądanie Klienta-konsumenta zostało uznane za uzasadnione.  W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta. 
 6. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej określa stosowne rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości;
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez w/w organ dostępna jest w siedzibach i na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;  – zgodnie z ustawą o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 roku ze zm;
  3. uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Polskiej, które mają zastosowanie także w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, tj. w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa o prawach konsumenta.
 2. Polityka prywatności oraz cookies, zawierające szczegółowe wyjaśnienia wobec ochrony danych osobowych, uregulowane zostały odrębnym dokumentem
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów wskazanych w § 1 ust. 1 Regulaminu, przy czym właściwy dla Klienta pozostaje adres restauracji realizującej Zamówienie Klienta, tj. znajdującej się najbliżej adresu wskazanego przez Klienta w Formularzu zamówienia (miejscem odniesienia jest Gdańsk, Słupsk albo Grudziądz). Dodatkowo Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w godzinach pracy restauracji pod numerami kontaktowymi widniejącymi w Sklepie w zakładce „Kontakt”. 
 4. Umowy zawierane są poprzez Sklep w języku polskim. 
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Sklepu wskazując na zakres zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. 
 6. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy restauracji, domeny internetowej oraz jej elementów, logotypów, a także innych materiałów i wiadomości dostępnych w Sklepie należą do Sprzedawcy. Klient ma prawo korzystać z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego lub w celu zawarcia Umowy – wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania pracy Sklepu w celu jego modyfikacji i wprowadzania ulepszeń, co jednakże każdorazowo nastąpi po upublicznieniu stosownego komunikatu na głównej stronie Sklepu.  Co do zasady jednak Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przedsiębrane działania nie zakłócały funkcjonalności Sklepu. 
 8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostanie poddane sądom właściwym miejscowo i rzeczowo zgodnie z ogólnymi zasadami zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego. Natomiast rozstrzyganie sporów zaistniałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie ma statusu konsumenta, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy, który realizował Umowę.