POLITYKA PRYWATNOSCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

(dalej zwana „Polityką prywatności”)

 

I. INFORMACJE OGÓLNE:

 

Niniejsza „Polityka prywatności” określa zasady w ramach zamówień online Restauracji prowadzonych pod nazwą SAYURI SUSHI i jest wyrazem poszanowania praw osób, które nas odwiedzają, przy jednoczesnym respektowaniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązkiem informacyjnym wynikającym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, dalej zwane: „RODO”). Wobec powyższego oświadczamy, iż naszym priorytetem jest zapewnienie osobom odwiedzającym Sklep zapewnienie ochrony prywatności na poziomie wymogów stawianych przez przepisy RODO oraz szanując prywatność zobowiązujemy się do zachowania poufności i bezpieczeństwa pozyskanych danych osobowych. Dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z naszego Sklepu są zabezpieczone z dochowaniem najwyższej staranności oraz chronione przed nieuprawnionymi podmiotami. Sklep jest otwarty, zaś Polityka prywatności jest dostępna dla wszystkich podmiotów zainteresowanych. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych. Pojęciom zapisanym w niniejszej Polityce prywatności wielką literą nadaje się znaczenie zgodnie z definicjami ujętymi w Regulaminie zamówień oraz świadczenia usług drogą elektroniczną Sprzedawcy (link).

 

 

II. DANE OSOBOWE:

 

W zależności od restauracji realizującej Zamówienie Klienta, tj. znajdującej się najbliżej adresu wskazanego przez Klienta w Formularzu zamówienia, w której osoba odwiedzająca Sklep złożyła Zamówienie, Administratorem Danych Osobowych jest:

 1. właściciel restauracji w Gdańsku – Sayuri Sushi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łosinie (76-251) przy ul. Ku słońcu 9, KRS 0000905902, NIP 8393222999, REGON 389184168;
 2. właściciel restauracji w Słupsku – Kamil Bronikowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą SAYURI SUSHI KAMIL BRONIKOWSKI w Słupsku (76-200) przy ul. Zamenhofa 5, NIP 8442084156, REGON 200651576;
 3. właściciel restauracji w Grudziądzu – Kamil Bronikowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą SAYURI SUSHI KAMIL BRONIKOWSKI w Słupsku (76-200) przy ul. Zamenhofa 5, NIP 8442084156, REGON 200651576. – którzy prowadzą wspólny sklep internetowy pod adresem www.sayurisushi.pl (dalej zwani: „Administratorem”).

 

 1. Każda osoba korzystająca ze Sklepu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności. W związku z dążeniem do ciągłego polepszania naszych usług Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Polityce prywatności. O zmianach Administrator poinformuje wyświetlając stosowny komunikat na stronie głównej Sklepu.
 2. Administrator zbiera informacje podane w sposób dobrowolny przez osoby, które złożyły Zamówienie w Restauracji.
  Zbieramy następujące dane osobowe:

  • w celu zawarcia umowy i możliwości kontaktu z osobą, która korzysta ze Sklepu (Klient), która będzie proszona o podanie: imienia i nazwiska; numeru telefonu; adresu (właściwego dla Klienta oraz do doręczeń zamówienia), a także adresu skrzynki elektronicznej (e-mail), opcjonalnie dane firmy Klienta wraz z numerem NIP w celach fiskalnych.
  • informacje o parametrach połączenia jak adres IP – informacji związanych z administracją serwerami, wynikających z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP, powyższy może służyć również do wykorzystywania w celach statystycznych i demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połącznie) oraz w celach zapewnienia bezpieczeństwa;
  • inne informacje zwarte w logach systemowych w celach technicznych;
  • Cookies – w celu dostosowania Sklepu do potrzeb osób go odwiedzających,
   Administrator wykorzystuje technologię Cookies. W celu ponownego skorzystania ze Sklepu, osoba korzystająca z niego będzie mogła wyrazić zgodę na zapamiętanie wpisanych danych, w ten sposób bez konieczności powtórnego wpisywania będzie mogła korzystać ze Sklepu. Właściciele innych witryn nie będę mieli dostępu do zapamiętanych danych. Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie osób odwiedzających Sklep i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Można wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej, co jest jednoznaczne z brakiem zgody na personalizowanie. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Sklepu.
 3. Podanie danych następuje w następujących przypadkach:
  • dokonując zamówienia online za pośrednictwem Sklepu bez logowania
   konta, wszelkie podane przez Klienta dane osobowe, mogące zidentyfikować Klienta zostają usunięte. Jedyny dokument, który pozostaje przechowywany na cele fiskalne to dokument sprzedaży;
  • Newsletter – każda osoba korzystająca ze Sklepu może zostać abonentem newslettera. W tej sposób będzie informowana o ofertach handlowych i najnowszych wydarzeniach. Przystąpienie jest dobrowolne. W każdej chwili osoba, która przystąpiła do newslettera może się z niego wypisać;
  • osoba składająca zamówienie online może wyrazić również zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach: profilowania, marketingowych, ofertowych oraz wysyłania wiadomości telekomunikacyjnych. Zgoda nie jest wymagana do zrealizowania umowy.
 4. Dane poufne, jak numery kart kredytowych Klienta, nie są przechowywane. Regulamin płatności PayU dostępny jest na stronie internetowej operatora płatności, za którą Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, tj. www.payu.com.
 5. Każda osoba odwiedzająca Sklep ma możliwość wyboru w jakim zakresie chce udostępniać informację o sobie oraz korzystać z oferowanych usług. Klient ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych.
 6. Z uwagi na dobrowolny charakter podania danych osobowych przez osoby odwiedzające Sklep, osoby te mają prawo do:
  • dostępu do podanych wcześniej danych osobowych;
  • poprawiania podanych wcześniej danych osobowych;
  • żądania usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonych przez Administratora. W powyższych przypadkach należy zwrócić się do Administratora poprzez wysłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem skrzynki elektronicznej tj.: sayurisushi@op.pl .
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych osobowych, jeżeli osoba korzystająca ze Sklepu swoim zachowaniem naruszyła postanowienia Polityki prywatności lub Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a powyższe niezbędne jest do ustalenia okoliczności i odpowiedzialności tej osoby.
 8. W przypadku odwołania się do linków zewnętrznych, które są zamieszczone lub do których jest odwołanie w Sklepie, wskazujemy, że niniejsza Polityka prywatności w żadnym stopniu nie odnosi się do przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne, niemniej jednak dochowujemy należytej staranności, aby zapewnić, że podmioty te są zgodne z naszymi standardami ochrony danych i bezpieczeństwa. Nie mamy jednak żadnego wpływu na przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji ochrony danych i bezpieczeństwa przez podmioty zewnętrzne. Należy zawsze zapoznać się z polityką prywatności i ochroną danych osobowych przez podmioty zewnętrze.
 9. Jeżeli korzystający ze Sklepu stwierdzi, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

III. PLIKI COOKIES:

 

 1. Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronach Sklepu, jak również podejmuje działania remarketingowe. W zakresie tych czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.
 2. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń osób odwiedzających Sklep.
 3. Administrator prowadząc Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o osobach odwiedzających Sklep oraz ich zachowaniu poprzez:
  • zbieranie automatycznie informacji, zawartych plikach cookies;
  • dobrowolnie wprowadzane dane osobowe przez osoby odwiedzające Sklep;
  • automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 4. Cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym osób odwiedzających Sklep i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zawierają co do zasady:
  • nazwę strony internetowej, z której pochodzą;
  • czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz numer.
 5. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu – niezbędne pliki cookies;
  • wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu przez użytkowników Sklepu – wydajnościowe pliki cookies;
  • umożliwiające zapamiętanie wybranych przez osoby odwiedzające Sklep ustawień oraz dostosowanie funkcjonalności Sklepu osoby go odwiedzającej;
  • umożliwiające dostarczanie użytkownikom Sklepu treści reklamowych – reklamowe pliki cookies.
 6. W ramach Sklepu stosowane są rodzaje plików cookies:
  • cookies sesyjne, czyli pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym aż do momentu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  • cookies stałe, czyli pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Sklepu przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 7. Logi serwera: przyjęta praktyka pozwala stwierdzić, że dla większości serwisów internetowych, jego operator przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL. Wykaz informacji przechowywany w plikach logów serwera www to:
  1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
  2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa;
  3. czas nadejścia zapytania;
  4. kod odpowiedzi http;
  5. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Sklepu – w przypadku, gdy przejście do Sklepu nastąpiło przez odnośnik;
  7. informacje o przeglądarce internetowej użytkownika Sklepu;
  8. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 8. Dane ujęte w ust. 7 pkt 1) – 9) nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach Sklepu. Celem zapewnienia jak najwyższej jakości, operator może okazjonalnie analizować pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach Sklepu odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron nie zawiera błędów itp.
 9. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania Sklepem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym podmiotom trzecim niż operator lub podmioty powiązane z operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Sklepem. Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Sklep.